onsdag 4 juli 2012

Millenniemålen sporrar reformer

"Det är inte FN som minskar världsfattigdomen" skriver SvD apropå att några av de millenniemål som antogs år 2000 av FNs medlemsstater, nu har uppnåtts, bl a det mål som handlar om att halvera antalet människor som lever på under 1,25 dollar om dagen. SvD menar att chefen för UNDP är för stolt när han säger ”våra mål [...] har haft konsekvenser både för lokal och regional politik.” Det låter som om FN halverat fattigdomen när det främst är ekonomiska liberaliseringar i Kina och Indien som åstadkommit den stora fattigdomsminskningen, menar SvD. Och naturligtvis ligger det mycket i det.
Men man ska inte underskatta det påtryckningsmedel som millenniemålen utgjort och de regelbundna uppföljningar av dem som FN gjort. Utan dessa tidsbundna och mätbara mål har det inte funnits något incitament för att använda de ekonomiska investeringarna också till förbättringar för fattiga människor. Målen har tagits upp i generalförsamlingen med jämna mellanrum och rapporterats varje år. Det är alltid kul att komma högt i en ranking tycker världens ledare. Därför har millenniemålen fungerat som en pådrivare av reformer som också gynnat fattiga.
Det mest konkreta som kom ut av det stora toppmötet Rio+20 om hållbar utveckling i midsomras var förslaget om ett antal hållbarhetsmål som också ska vara tidsbundna och mätbara. Det vore bra om det gjordes. Att man kunnat nå en del av millenniemålen före 2015, visar ändå att sådana mål kan fungera som en sporre, istället för att bara alarmistiskt ropa att vi måste få ner utsläppen till 2030. En konkret handlingsplan är vad världen behöver och den ska vara genomförd till ett visst år.
Samtidigt får vi inte glömma att åter halvera fattigdomen de kommande 15 åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar