måndag 1 juli 2013

Fattigdomen i världen har halverats

En positiv rapport har kommit från FN om de s k millenniemålen. Huvudmålet är att halvera fattigdomen till 2015.
Med bara två år kvar ser det relativt ljust ut. Alla mål kommer inte att uppfyllas då, men en del är redan där och några kan gå i mål till 2015.
Generalsekreteraren Kofi Annans vision att utrota fattigdomen, med delmålet att halvera den till 2015 har varit FNs mest effektiva målsättning någonsin. Målen är tydliga, tidsbestämda och kvantitativa. Världens fattiga länder har tagit dem på allvar. När det gäller mål 8, i-ländernas mål om att bidra med bistånd, ta bort handelshinder m m, har det varit mera si och så med.
Man kan ändå hoppas att de förhandlingar som nu pågår i FNs panel för vilka mål som ska sättas för tiden efter 2015 blir lika tydliga. Vi ser ju hur utomordentligt svårt det verkar vara bara att uppfylla de miljömål man kommit överens om.
De flesta trodde att millenniemålen skulle bli en flopp. De fick fel. Måtte post 15-panelen komma ihåg det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar